Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1.  Rekisterinpitäjä

Dojo Oy, Bulevardi 9 A 18, 00120 Helsinki
LY: 2172638-8


2.  Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maarit Heikkilä, maarit.dojo@gmail.com, +358 400 417595


3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun asiakasrekisteri


4. Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten.  Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.


5.  Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi, yhteystiedot ja sähköpostiosoite.
Säilytämme verkkopalvelun tilaajien henkilötiedot ja sähköpostiosoitteet seitsemän vuoden ajan ja kirjanpitoaineiston seitsemän vuoden ajan.


6.  Tietolähteet

Rekisteriin saatavat tiedot saadaan asiakkaalta sopimuksen solmimisen yhteydessä, sähköpostitse tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7.  Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Dojo Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa Louhi Net Oy:n palvelinjärjestelmässä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.


9.  Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Mikäli henkilö haluaa tarkistuttaa tietonsa, hänen tulee lähettää tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen tieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi, mikäli tieto on puutteellinen, vanhentunut, virheellinen tai tarpeeton. Mikäli rekisteröity haluaa muuttaa tietojaan, hänen tulee lähettää muutospyyntö rekisterinpitäjälle yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen pistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).  Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosupja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kiorjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Dojo Oy, Bulevardi, 00120 Helsinki (ei asiakasvastaanottoa)

© Copyright 2023. All rights reserved.